202004.17
0

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Z dniem 16 kwietnia 2020 r. został wprowadzony mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązek zakrywania ust i nosa został wprowadzony bezterminowo i wnioskując z wypowiedzi Ministra Zdrowia możemy liczyć się z tym, iż będzie on obowiązywał nawet dwa lata.

Jak należy realizować ten obowiązek?

Nos i usta należy zgodnie z treścią rozporządzenia zakrywać przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Nadto osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek ten realizować przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Gdzie należy zakrywać usta i nos?

1) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

2) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

1) w czasie jazdy samochodem, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia,

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);

4) osoby wykonująca czynności zawodowe, facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6) duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">Służby Kontrwywiadu Wojskowego i facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Inne obowiązki

Może się zdarzyć również, iż zostaniemy wezwani do odsłonięcia ust i nosa w związku z koniecznością ustalenia naszej tożsamości. W takim wypadku mamy obowiązek ich odkrycia na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania nas w celu ustalenia naszej tożsamości. Obowiązek odsłonięcia ust i nosa istnieje na wezwanie również innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">służbowych, w w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

W przypadku, gdyby Państwo mięli pytania związane z prezentowanym zagadnieniem oraz jakiekolwiek inne pytania zapraszam do kontaktu z kancelarią http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513/

17 kwietnia 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński