202005.06
0

Zwrot składek na ZUS

Zwolnienie z ZUS – zasady

W artykule z 2 kwietnia 2020 r. poruszyłem kwestię możliwości wystąpienia przez przedsiębiorców o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. Szczegóły, dotyczące możliwości i trybu złożenia wniosku o uzyskanie tej pomocy zostały opisane tutaj: http://kancelaria-krupinski.pl/zwolnienie-z-zus.

W praktyce wielu przedsiębiorców opłaciło ostatecznie składkę za marzec 2020 r. Stało się tak głównie z obawy nieuwzględnienia wniosku i konieczności poniesienia opłacenia składek po terminie. Część przedsiębiorców nie wiedziało o możliwościach wynikających z ustawy tzw. Tarczy.

Skutkiem opłacenia składek, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, była utrata możliwości uzyskania zwolnienia ze składek za ten miesiąc. Wniosek o zwolnienie stawał się bowiem bezprzedmiotowy, skoro składka została zapłacona.

Możliwość odzyskania składek

Nowelizacja specustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła jednak możliwość odzyskania opłaconych składek. W art. 113 tej ustawy wprowadzono regulację, zgodnie z którą podmioty, które były uprawnione do zwolnienia z opłacania składek zgodnie ze wspomniana ustawą w jej pierwotnym brzmieniu jak i po zmianach mają możliwość uzyskania zwrotu opłaconej składki nawet, jeżeli należności te zostały już przez nich opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

Komu przysługuje zwrot?

W myśl przytoczonego przepisu zwrot nadpłaconych składek przysługuje wszystkim płatnikom uprawnionym do umorzenia składek, czyli zarówno zatrudnionym, jak i zakładom pracy zgłaszającym do ubezpieczeń maksymalnie 49 osób. Nienależnie opłacone kwoty odzyskać może każdy, kto spełnia warunki do uzyskania takiej pomocy a więc:

  • samozatrudnieni oraz podmioty zgłaszające do ubezpieczeń do 9 osób (w tym przypadku do odzyskania jest 100% składek opłaconych za marzec),
  • podmioty zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób (odzyskają 50% składek opłaconych za marzec).

Jak odzyskać składki z ZUS?

W celu odzyskania nadpłaconych składek należy złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona bowiem zwrotu automatycznie badając z urzędu spełnienie przesłanek zwolnienia z opłacania składek.

Stosowny wniosek można złożyć w wersji:
– papierowej na druku RZS-P (wrzucając go do właściwej skrzynki podawczej w oddziałach ZUS lub za pośrednictwem poczty)

  • elektronicznej na druku ZUS-EZS-P (za pośrednictwem platformy PUE).
  • Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym upływać będzie termin opłacenia składek za kwiecień 2020 r. (a więc odpowiednio 11 maja w przypadku opłacających składki jedynie za siebie oraz 15 maja w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników).


A jeśli nie złożę wniosku w terminie?

Konsekwencją niezłożenia wniosku we wskazanym powyżej terminie będzie zaliczenie nadpłaty na poczet deklaracji za kwiecień. Jednocześnie z uwagi na brak podobnych przepisów odnoszących się do składek za kwiecień i maj 2020 r. (w każdym razie w chwili pisania tego artykułu) nie będzie możliwości odzyskania opłaconych składek za te miesiące.

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyżej przedstawionego zagadnienia zapraszam do kontaktu z Kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513 lub zamieszczanie pytań w komentarzach pod wpisem na fb.

6 maja 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński