202003.20
0

Wniosek o obniżenie czynszu

miejscowość, dnia ……………………

Najemca:

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..

Wynajmujący:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Szanowni Państwo,

W związku z wybuchem epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 i będącego jego konsekwencją wprowadzenia na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 433) stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez terminu jego zakończenia, zawiadamiam w związku z łączącą nas umową najmu lokalu położonego w …………………………….. przy ul. ………………………… oznaczonego numerem …………….. zawartą w dniu ……………………. , iż wystąpiły okoliczności faktyczne o charakterze siły wyższej i rzutujące na sposób wykonania wyżej wymienionej umowy.

Wybuch epidemii koronawirusa SARS CoV-2 skutkujący wprowadzenia aktem normatywnym stanu zagrożenia epidemiologicznego należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej. Nie ulega wątpliwości, iż jego zaistnienie było ode mnie niezależne i niemożliwe do przewidzenia w czasie zawarcia wskazanej powyżej umowy najmu. Niemożliwe było również odparcie moimi siłami nadchodzącego niebezpieczeństwa ani zapobiegnięcie jego skutkom.

W efekcie zdarzenie to wywołało poważne skutki dla mojego przedsiębiorstwa polegające na m.in. absencji pracowników, znacznego ograniczenia nowych zleceń, zmniejszenia produkcji (i inne które u Państwa wystąpiły) skutkując znaczącym obniżeniem dochodu przedsiębiorstwa i powodującym utratę możliwości ponoszenia czynszu z tytułu najmu w okresie do ustania wskazanej powyżej przyczyny w dotychczasowej wysokości.

Z uwagi na powyższe zwracam się do Państwa o polubowną zmianę treści łączącej nas umowy najmu poprzez proporcjonalne obniżenie czynszu na czas trwania epidemii o 50% licząc od 14 marca 2020 r. do czasu uchylenia stanu zagrożenie epidemicznego. Powyższą propozycję prosimy traktować jako wyczerpanie toku polubownego w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 3571 kodeksu cywilnego.

podpis

* Jeżeli w umowie najmu wprowadzona została definicja siły wyższej wyłączająca epidemię jako tego rodzaju stan, wówczas wyłączona będzie możliwość powołania się na tą przesłankę