Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Krupińskiego oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę prawną, zapewniając reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami administracji publicznej oraz doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa karnego.

W ramach prowadzonej przez nas obsługi oferujemy:

udzielanie porad prawnych;
reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej na terenie kraju
prawną windykację należności
przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych, interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania;
Szczegółowa oferta obsługi prawnej obejmuje:

W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego:
rejestrację spółek handlowych i innych przedsiębiorców: spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, w tym dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotów dotychczas zarejestrowanych;
bieżącą obsługę prawną w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców;
przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Klienta;
uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami w Kancelarii, siedzibie Klienta lub innym miejscu na terenie całego kraju;
udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji;
sporządzanie opinii prawnych;
pomoc prawną w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji;
przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego;
pomoc prawną w windykacji należności, w tym reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym;
zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenia, zarzuty od nakazów zapłaty, sprzeciwy od nakazów zapłaty i wyroków zaocznych, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na czynność komornika i inne).
W zakresie prawa pracy i prawa administracyjnego:
udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji;
przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
sporządzanie opinii prawnych;
sporządzanie regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania);
zastępstwo procesowe przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych wszystkich instancji, sporządzanie pism procesowych;
reprezentację przed organami administracji publicznej, w tym sporządzanie pism (wnioski, odwołania, zażalenia i inne)
zastępstwo procesowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, także sporządzanie pism w postępowaniach przed WSA i NSA.
W zakresie prawa karnego:
zastępstwo procesowe przed sądami karnymi wszystkich instancji, prokuraturami i innymi organami ścigania w zakresie przestępstw popełnianych na szkodę Klienta
sporządzanie pism procesowych, w tym zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, aktów oskarżenia, apelacji, kasacji;
Pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów i aplikantów adwokackich w formie:

konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
bezpośrednich spotkań, w tym w siedzibie klienta,
pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień.

Wynagrodzenie Kancelarii:

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone czynności pomocy prawnej jest każdorazowo indywidualnie negocjowane z klientem przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności przedstawionego problemu, wartości przedmiotu sporu, miejsca świadczenia usług.
Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT.