• udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona przed sądem w sprawach karnych, wykroczeń i karnoskarbowych
  • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
  • sporządzanie aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego i subsydiarnego
  • windykacja należności zasądzonych wyrokami karnymi
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym
  • obrona w postępowaniu wykonawczym
  • sporządzanie kasacji i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
  • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego na wszystkich etapach spraw.

Bardzo istotnym jest udział obrońcy od wszczęcia postępowania karnego i uczestnictwo w czynnościach mających miejsce już na tak wczesnym etapie postępowania karnego (przesłuchanie w charakterze podejrzanego, przesłuchania świadków, pomoc przy sporządzaniu zastrzeżeń do opinii prawnych rzutujących na stawiane podejrzanemu/obwinionemu zarzutów). Należy pamiętać, iż to, jaką postawę procesową (przyznanie lub nie do winy, złożenie wyjaśnień lub odmowa ich złożenia – do czego każda osoba, której został postawiony zarzut ma prawo) rzutować będzie na dalszy bieg postępowania. Tym samym skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem w sprawie i udział obrońcy np. w czasie posiedzenia w przedmiocie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania skutkować będzie ustaleniem odpowiedniej dla danej sprawy linii obrony, znalezieniem argumentów dla zastosowania innych niż izolacyjnego środków zapobiegawczych (np. poręczenie majątkowe lub dozór policji), udział a tym samym kontrolę nad przebiegiem przesłuchań istotnych dla sprawy świadków czy też sporządzenie środków zaskarżenia, których złożenie powstanie już na tak wczesnym etapie postępowania (np. zażalenie na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Zadaniem obrońcy jest nadto czuwanie nad respektowaniem praw klienta w razie jego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, prowadzonych przesłuchań i innych czynności procesowych, zgłaszanie uzgodnionych z klientem wniosków dowodowych i ustalenie z klientem właściwej strategii prowadzenia sprawy.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwami biorąc udział w postępowaniu m.in. w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego i posiłkowego. Korzystanie z pomocy adwokata przez pokrzywdzonego jest istotne z uwagi na fakt, iż prawo karne reguluje m.in. terminy dokonywania określonych czynności procesowych przez pokrzywdzonego (np. do zgłoszenia woli wzięcia udziału w postępowaniu karnym w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego czy też wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia)  a niepodjęcie tego rodzaju działań w terminie prowadzi do braku możliwości wzięcia udziału w dalszym toku postępowania w charakterze strony pozbawiając tym samym możliwości aktywnego udziału w przesłuchaniu świadków czy też odbierając prawo wnoszenia środków zaskarżenia na niekorzyść oskarżonego/obwinionego. Adwokat pomoże również w zgłoszeniu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym, sprecyzowaniu i dowodzeniu powstania szkody jak i jej wysokości a w dalszej kolejności windykacji zasądzonych kwot.

Praktyka Kancelarii obejmuje nadto świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu wykonawczym obejmującym m.in. postępowanie w przedmiocie odroczenia kary pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, zawieszenia postępowania wykonawczego, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowego zwolnienia z reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności czy też zawieszenia wykonania orzeczonej bezwzględnej kary pozbawienia wolności.