202003.27
0

Praca zdalna

Praca zdalna – definicja – regulacja prawna

Wraz ze wzrostem zachorowań na koronawirusa i wprowadzaniem kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu na popularności zyskała praca zdalna. Uregulowana została w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Z 2020, poz. 374). Stanowi on, iż „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Regulacja ta została wprowadzona w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Choć rozwiązanie to pozwala na kontynuację działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców, to jednak nastręcza sporo wątpliwości co do zasad jego wprowadzenia w poszczególnych zakładach pracy. Wątpliwości te wynikają przede wszystkim z tego, iż praca zdalna nie została uregulowana w kodeksie pracy i poza zacytowanym powyżej art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. brak jest regulacji prawnych dotyczących tej formy wykonywania pracy. Praca zdalna nie może w szczególności być również utożsamiana z telepracą, która jest pojęciem szerszym i została uregulowana w art. 67 [5] i następnych Kodeksu pracy.

Praca zdalna a regulacje Kodeksu pracy

Zgodnie z definicją zawartą w art. 67 [5] § 1 Kodeksu pracy praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyniki pracy zgodnie z regulacją zawartą w § 2 powyżej wskazanego przepisu pracownik ma przekazywać jej wyniki również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Stosownie do treści art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) takimi środkami sa rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. Rozwój nowoczesnych technologii sprzyja efektywnemu świadczeniu pracy na odległość.

Kodeks pracy przewiduje liczne gwarancje dla pracownika świadczącego pracę w formie telepracy (telepracownika). Należą do niż m.in.: zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy (art. 67 [7] § 3 Kodeksu pracy), jak również w razie zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy (art. 678 do 670 Kodeksu pracy).

Praca zdalna a praca wykonywana na odległość

Wprowadzona w specustawie praca zdalna nie została dotknięta opisanymi ograniczeniami. Tym samym może ona być wykonywana np. bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej czy bez ograniczeń co do miejsca jej świadczenia. Również jej efekty mogą być przekazywane pracodawcy w dowolny, właściwy dla danej branży, sposób. Praca zdalna jest zatem jedynie zmianą organizacji pracy w zakładzie przedsiębiorstwa polegająca na tym, że pracownicy mają ją wykonywać w innym niż dotychczasowym miejscu. Nie będzie skutkować również zmianą wynagrodzenia czy zmianą uprawnień do świadczeń z tytułu choroby, wymiaru urlopu wypoczynkowego itp. Decyzja o wykonywaniu pracy zdalnej należy wyłącznie do pracodawcy i wiąże w tym zakresie pracowników.

Okres obowiązywania ustawy

Wielu przedsiębiorców, w szczególności tacy, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników, w celu uniknięcia wątpliwości wprowadzili regulację dotyczącą pracy zdalne do wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. traci moc w terminie 180 dni od dnia jej wejścia w życie tj. od dnia 8 marca 2020 r. W związku z tym po tym czasie brak będzie regulacji prawnej pozwalającej na dalsze świadczenie pracy w tej formie.

Kontakt

Jeżeli macie Państwo wątpliwości, co do wprowadzenia w swojej firmie pracy zdalnej lub chcielibyście dokonać szczegółowych regulacji sposobu i zasad jej świadczenia np. poprzez wprowadzenie lub zmianę regulaminu pracy zapraszam do kontaktu z Kancelarią:http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513 . Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

27 marca 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński