202001.15
0

Powstanie rozdzielności majątkowej małżonków z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W dniu 16 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 7/19, podjął uchwałę następującej treści:

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Uchwała została podjęta w związku z zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt X GUp 767/17, przekazanym przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt III CZP 59/18, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu:

„Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w związku z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oznacza, iż z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?”

źródło: www.sn.pl/aktualnosci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *