202004.10
0

Porozumienie z pracownikami

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) uregulowała kwestię możliwości zawarcia przez pracodawcę porozumienia z pracownikami. Tylko zawierając takie porozumienie z pracownikami możliwe jest wprowadzenie okresu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy i ustalenia warunków i trybu jej wykonywania w takim okresie

Strony porozumienia z pracownikami

Porozumienie z pracownikami zawiera pracodawca z:

a) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

b) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

c) zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

d) przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa;

Zawarcie porozumienia – postępowanie

Po podpisaniu porozumienia pracodawca zobowiązany jest przekazać jego kopię właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Jeżeli pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

Porozumienie z pracownikami – skutki zawarcia

Jedynie w drodze zawarcia porozumienia z pracownikami możliwe jest wprowadzenia w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Porozumienie z pracownikami określa warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Zawierając w drodze przytoczonych przepisów porozumienie z pracownikami nie stosujemy warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Porozumienie z pracownikami – zakres regulacji:

Porozumienie z pracownikami określa co najmniej:

a) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

b) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

c) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy regulującego wypowiedzenia zmieniające.

Jeżeli prowadzicie Państwo firmę i jednocześnie chcielibyście wprowadzić u siebie porozumienie z pracownikami lub innych rozwiązań przewidzianych wprowadzonymi przepisami, które z założenia mają na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami COVID-19 zapraszam do kontaktu z Kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513/

10 kwietnia 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński