201909.25
0
0

Pełnomocnik z urzędu

Wobec ciągle zmieniających się przepisów i braku znajomości procedur nieodzownym jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Osoby, których nie stać na ustanowienie pełnomocnika w procesie cywilnym, rodzinnym czy z zakresu prawa pracy mają możliwość zwrócić się z wnioskiem o jego ustanowienie do sądu, który rozpoznaje sprawę. Istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku jeszcze przed złożeniem pozwu lub wniosku wszczynającego sprawę właśnie po to, by pełnomocnik pomógł sporządzić takie pismo jak również uczestniczył przy opracowaniu strategii prowadzenia sprawy. To ostatnie jest o tyle istotne, że postępowanie cywilne przewiduje szereg ograniczeń np. co do terminu zgłoszenia konkretnych wniosków dowodowych czy ich dopuszczalności a nieznajomość w tym zakresie prawa obróci się na niekorzyść strony postępowania, która nawet nieświadomie takim rygorom uchybi. Nadto istotne dla uwzględnienia przez sąd prawidłowo zgłoszonego wniosku dowodowego jest jego właściwe sformułowanie i zawarcie tezy dowodowej, tj. wskazania okoliczności, na które dowód ma zostać przeprowadzony (np. na jakie świadek ma być przesłuchany). Zadaniem pełnomocnika będzie również dbanie o to, by procedur przestrzegał Państwa przeciwnik procesowy.

pomoc prawna z urzędu

Aby skorzystać z możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu należy skierować do sądu, przed którym sprawa się toczy lub który będzie właściwy do jej rozpoznania stosowny wniosek. We wniosku tym możemy dodatkowo wskazać z imienia i nazwiska adwokata lub radcę prawnego, co do którego chcielibyśmy aby został wyznaczony do reprezentowania Państwa w postępowaniu przed sądem. Poniżej znajdziecie Państwo przykładowy wniosek o ustanowienie pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć wypełniony formularz oświadczenia, który znajdziecie Państwo na np. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Pomocy w prawidłowym sformułowaniu wniosku jak i wypełnieniu oświadczenia udzieli Kancelaria.

…………….., dnia ……………………… r.

Sąd ……………………. w ……………..

.. Wydział …………………………..

ul. …………………………., ..-… ………

Powód/Wnioskodawca:

………………………………..

Pozwany/Uczestnik postępowania:

………………………………..

Sygn. akt …………………….

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości w przedmiotowej sprawie i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie ……………………………………. z Kancelarii Adwokackiej w …………, ul. ………………………………., który zapoznał się ze sprawą i wyraził wstępnie zgodę na reprezentowanie mnie z urzędu. W obecnej sytuacji majątkowej nie jestem w stanie ustanowić pełnomocnika z wyboru, a jego udział w tym postępowaniu uzasadniony jest z uwagi na zawiłość i skomplikowanie sprawy.

podpis

adwokat Marcin Krupiński

25 września 2019 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *