202001.14
0

Ograniczenie prawa wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Share Button

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana co do zasady w każdym czasie przez obie strony, tj. pracodawcę i pracownika. Zasada ta jednak doznaje określonych w kodeksie pracy ograniczeń, które mogą wypowiedzenie takiej umowy odroczyć w czasie o=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a pewnych sytuacjach nawet je uniemożliwić.

Jedną z okoliczności wyłączającą czasowo możliwość wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest urlop pracownika lub inna usprawiedliwiona jego nieobecność w pracy.

Regulacja ta, zawarta w art. 41 Kodeksu pracy, czyni zatem bezskutecznym wypowiedzenie umowy o pracę wręczone pracownikowi w czasie trwania urlopu rozumianego bardzo szeroko, tj. nie tylko jako urlop wypoczynkowy ale także szkoleniowy, okolicznościowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy czy dodatkowy udzielany np. z przyczyny szkodliwych warunków pracy. Bezskuteczne będzie również wypowiedzenie dokonane w czasie trwania innych usprawiedliwionych nieobecności takich jak tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności, choroba. Pamiętać przy tym należy, iż ograniczenie to nie skutkuje wadliwością złożonego przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 Kodeksu pracy).

Istotną kwestią z punktu praktyki było dostarczanie przez pracowników zwolnień lekarskich jedynie dla wykazania, iż w dniu wręczenia wypowiedzenia nie byli oni zdolni do pracy. Kwestia ta zostało=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 marca 1993 r. w sprawie I PZP 68/92, opubl. OSNC 1993, Nr 9 poz. 140. Sąd Najwyższy wskazał, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, o=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 KP. Rozwijając powyższą tezę Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że artykuł 41 KP stwierdza, że zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, o=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Jest to przepis szczególny, ustanawiający ochronę przed dokonaniem pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę, o=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a warunkiem tej ochrony jest nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem lub np. chorobą. Jednoznacznie zakazuje on dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy, o=0;o /* */ /* */ /* */ var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache=1; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">a nie w czasie istnienia przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność. Niezdolność do pracy z powodu choroby jest przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy, sama jednak niezdolność do pracy nie zastępuje i nie przesądza o nieobecności w pracy.

Kolejną okoliczność wyłączającą możliwość wypowiedzenia umowy o pracę reguluje art. 39 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcam do przesyłania pytań w komentarzach do powyższego artykułu. Zespół Kancelarii udzieli na nie odpowiedzi.

adw. Marcin Krupiński

14 stycznia 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *