Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, dlatego tak ważna jest pomoc adwokata w prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa. Opiera się ona zarówno na pomocy prawnej w sprawach bieżących, jak i współpracy we wszelkich formalnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak np. sporządzaniem, opiniowaniem, negocjacją umów czy windykacją należności. Kancelaria oferuje pomoc już na etapie tworzenia przedsiębiorstwa, rejestracji spółek, jak również w trakcie wszelkiego rodzaju przekształceń oraz likwidacji działalności. Obsługa prawna pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaletą stałej współpracy jest niewątpliwie możliwość bliskiego zapoznania się ze bieżącą sytuacją firmy, a przez to najpełniejsze dostosowanie się do jej indywidualnych potrzeb.


Zakres działań Kancelarii i prowadzonej obsługi prawnej jest zawsze dostosowany do potrzeb firmy. Kancelaria adwokata Marcina Krupińskiego świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi prawne m.in. w zakresie:

 • doradztwa prawnego związanego z bieżącym funkcjonowaniem firmy,
 • sporządzania, negocjowania i opiniowania umów,
 • sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami,
 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, fundacji, stowarzyszeń,
 • przekształcenie, rozwiązywanie, likwidacja, podział spółek prawa handlowego,
 • rejestrowanie i wprowadzanie zmian w KRS,
 • reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami, instytucjami i innymi podmiotami,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, jak również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja Klientów przed organami egzekucyjnymi,
 • reprezentacja Klientów w kontaktach z dłużnikami, windykacja wierzytelności,
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych,

Kancelaria gwarantuje pomoc na licznych płaszczyznach działalności podmiotów gospodarczych dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Świadczona przez nas obsługa prawna firm dotyczy m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, zamówień publicznych, pracy, konkurencji, prawa budowlanego, a także prawa autorskiego i własności intelektualnej. Dbamy o najwyższy poziom usług dostosowanych do potrzeb Klienta, dlatego też zasady współpracy ustalamy z Klientem indywidualnie.