Zakres usług dla firm

Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Krupińskiego oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę prawną, zapewniając reprezentację w postępowaniu przed sadami powszechnymi, administracyjnymi, Sadem Najwyższym i innymi organami administracji publicznej oraz doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa karnego.

W ramach prowadzonej przez nas obsługi oferujemy:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentację przed sadami powszechnymi,
 • administracyjnymi,
 • Sadem Najwyższym oraz
 • organami administracji publicznej na terenie kraju
 • prawną windykację należności
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania;

Szczegółowa oferta obsługi prawnej obejmuje:

Prawo cywilne i gospodarcze:

 • rejestracja spółek handlowych i innych przedsiębiorców: spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń,
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym podmiotów dotychczas zarejestrowanych;
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Klienta;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami w Kancelarii, siedzibie Klienta lub innym miejscu na terenie całego kraju;
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego;
 • windykacja należności, w tym reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zastępstwo procesowe przed sadami cywilnymi i gospodarczymi,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenia, zarzuty od nakazów zapłaty, sprzeciwy od nakazów zapłaty i wyroków zaocznych, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na czynność komornika i inne).

Prawo pracy i administracyjne:

 • udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji;
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania);
 • zastępstwo procesowe przed sadami pracy i ubezpieczeń społecznych wszystkich instancji,
 • sporządzanie pism procesowych;
 • reprezentację przed organami administracji publicznej, w tym sporządzanie pism (wnioski, odwołania, zażalenia i inne)
 • zastępstwo procesowe przed Naczelnym Sadem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi
 • sporządzanie pism w postępowaniach przed WSA i NSA.

Prawo karne:

 • zastępstwo procesowe przed sadami karnymi wszystkich instancji, prokuraturami i innymi organami ścigania w zakresie przestępstw popełnianych na szkodę Klienta
 • sporządzanie pism procesowych, w tym zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, aktów oskarżenia, apelacji, kasacji;

Jak świadczymy nasze usługi?

Pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów i aplikantów adwokackich w formie:

 • konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • bezpośrednich spotkań, w tym w siedzibie klienta,
 • pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień.
 • udziału w rozprawach i spotkaniach

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi prawne jest każdorazowo indywidualnie negocjowane z klientem przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności przedstawionego problemu, wartości przedmiotu sporu i miejsca świadczenia usług.
Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane sa na podstawie wystawionych faktur VAT.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu omówienia zasad współpracy i wynagrodzenia: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513