202003.20
0

Obniżenie czynszu na czas epidemii

Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia takiego rozwiązania bez sięgania do powstających w ostatnim czasie specustaw i rozporządzeń regulujących stosunki prawne na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego ale istnieje generalna zasada pozwalająca na np. obniżenie czynszu z tytułu najmu właśnie wobec zaistnienia takich nadzwyczajnych okoliczności.

Nadzwyczajna zmiana stosunków

Instytucja ta została uregulowana w art. 357 [1] Kodeksu cywilnego i stanowi, iż jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Czy spełnione zostały przesłanki?

Nie ulega moim zdaniem wątpliwości, iż w aktualnej sytuacji ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w większości branż doszło do spełnienia podstawowej przesłanki wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków. Duża część przedsiębiorców (ale nie tylko) w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (aaściwie zaistnienia przyczyn do jego wprowadzenia) została dotknięta poważnymi stratami. Bezspornie wystąpienia takiej sytuacji nie sposób było również przewidzieć w czasie zawierania umowy.

Rozwiązanie

W takiej sytuacji proponuję skorzystać z możliwości wystąpienia do wynajmującego z propozycją obniżenia opłacanego czynszu. Z jednej strony pozwoli to nam przetrwać trudny okres nie doprowadzając do upadłości przedsiębiorstwa, z drugiej zaś pozwoli wynajmującemu na ograniczenie strat związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń za ten okres czasu (często bezskutecznych wobec np. upadłości najemcy) oraz ponoszenia kosztów utrzymania lokalu w okresie do znalezienia kolejnego najemcy i przeprowadzeniu przez niego koniecznych prac adaptacyjnych.

W załączeniu znajdziecie Państwo wzór pisma do wynajmującego, który można potraktować jako gotowe pismo wymagające uzupełnienia jedynie o dane obu podmiotów i konkretnej umowy najmu albo jako inspirację do podjęcia stosownego działania.

ożenie pisma o zaproponowanej przeze mnie treści spełnia wymogi pisma wyczerpującego drogę polubownego załatwienia sprawy stanowiąc czynność niezbędną do wystąpienia na drogę postępowania facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">sądowego, co może okazać się niezbędne w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z wynajmującym. W przypadku, gdybyście potrzebowali Państwo pomocy zarówno przy konstruowaniu pisma jak i negocjacjach – zapraszam do kontaktu – http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513

20 marca 2020 r.

adw. Marcin Krupiński