201810.01
2

Nowelizacja art. 18 Kodeksu spółek handlowych (warunki pełnienia funkcji w spółce)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2018 r., poz. 398 ze zm.) art. 18 Kodeksu spółek handlowych ustanawiającego ograniczenia w pełnieniu funkcji w spółce dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, , wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

Zmiana obejmuje m.in § 2. przepisu obejmując stosownym zakazem sprawowania funkcji w przypadku prawomocnego skazania za jedno z wymienionych powyżej przestępstw oprócz członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej i likwidatora również prokurenta spółki.

Zmiana dotyczy nadto § 3 art. 18 ustawy i usuwa kryterium ograniczające zakończenie obowiązywania zakazu do upływu lat trzech od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Aktualnie przepis stanowi, iż „Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania”..

Przedmiotową zmianą dodano również § 5. stanowiący, iż „przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.”

adwokat Marcin Krupiński

15 lutego 2019 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *