202002.06
1

Kara za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Od czasu wprowadzenia regulacji pozwalającej na karanie właścicieli pojazdów w przypadku zaniechania zawiadomienia starosty o ich nabyciu lub zbyciu pojawiają się wątpliwości co do zakresu obowiązywania przepisów jak też ich stosowania w praktyce.

Tytułem wstępu należy powiedzieć, iż sam obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czestości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. Z 2019 r., poz. 1579 (zmieniającej m.in. ustawę prawo o ruchu drogowym – przypis aut.) choć do dnia wejścia wspomnianych przepisów nie był obłożony sankcją administracyjną. Starosta miał jednak prawo skierować do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przez osobę fizyczną wykroczenia, którego przedmiotem było niedopełnienie tego obowiązku. Aktualnie starosta zyskał możliwość samodzielnego nakładania kar a co więcej powstała możliwość karania tak osób fizycznych jak i osób prawnych oraz innych podmiotów.

Obowiązek zawiadamiania wynikał i wynika z art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, iż właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Analogiczna regulacja odnosząca się do pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarta jest w art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze wskazanym przepisem właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Art. 4 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. dodał do ustawy Prawo o ruchu drogowego będący przedmiotem licznych dyskusji art. 140 mb w w brzmieniu:

Art. 140mb. Kto:

1)

 będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

 będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. „

Wprowadzenie nowych przepisów w mojej ocenie nie pozwala na nałożenie kary przewidzianej w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku zawiadomienia w stosunku do pojazdu nabytego lub zbytego przed dniem wejścia w życie nowych przepisów a więc do końca 2019 r. Oczywiście stosowanie tych przepisów w praktyce może przynieść inne rozwiązanie, pamiętać jednak należy, iż w przypadku nałożenia kary będziemy mięli prawo odwołania się od decyzji taką karę nakładającą włącznie z odwołaniem do sądów administracyjnych. Z uwagi na fakt, iż starosta może nakładać karę w wysokości w wysokości od 200 do 1000 zł a przepis nie precyzuje kryteriów, jakimi starosta ma się kierować przy doborze wysokości tej kary zarówno organ II instancji jak i facebook-jssdk")); var templateURL = "http://kancelaria-krupinski.pl/wp-content/themes/lawbusiness"; var cli_flush_cache = true; window.dataLayer = window.dataLayer || [];">sądy administracyjne badać będą tylko to, czy kara została nałożona zgodnie z prawem. Wysokość kary jako uzależniona od uznania organu administracji co do zasady kontroli takiej podlegać już nie będzie.

Łódź, dnia 6 lutego 2019 r.

adw. Marcin Krupiński