201909.25
0
0

Pełnomocnik z urzędu

Wobec ciągle zmieniających się przepisów i braku znajomości procedur nieodzownym jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Osoby, których nie stać na ustanowienie pełnomocnika w procesie cywilnym, rodzinnym czy z zakresu prawa pracy mają możliwość zwrócić się z wnioskiem o jego ustanowienie do sądu, który rozpoznaje sprawę. Istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku…

201909.13
0
2

Podział nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

Wobec często pojawiających się w praktyce orzeczniczej wątpliwości dotyczących podziału nieruchomości obciążonych hipoteką pomiędzy małżonków w sprawach o podział ich majątku dorobkowego Sąd Najwyższy zajął się tym zagadnieniem w celu uniknięcia rozbieżności w przyszłości w orzecznictwie różnych sądów i niepewności co do treści orzeczeń w tego rodzaju sprawach. W dniu 25 lipca 2019 r. Sąd…

201909.11
0
1

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy

W dniu 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygnaturze III CZP 99/18 podjął na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r., RF/322/18, o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego uchwałę istotną z punktu widzenia wszystkich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych o następującej treści: „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu…

201909.10
0
2

Podwyżka opłat sądowych

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadziła istotne zmiany w zakresie kosztów sądowych i w konsekwencji podwyższenia opłat dotychczasowych i wprowadzenia nowych opłat. Ustawa w tym zakresie weszła w życie już z dniem 21 sierpnia 2019 r. (z…

201902.15
1
4

e-PIT już działa

Od dnia 15 lutego 2019 r. podatnicy rozliczający się z dochodu uzyskanego w roku 2018 przy pomocy formularza PIT-37 (dla dochodu uzyskanego np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) mogą skorzystać z przygotowanego wstępnie formularza na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. W chwili obecnej dochodu rozliczyć nie mogą osoby, który…

201902.12
0
1

Nowelizacja art. 482 Kodeksu cywilnego (zakaz naliczania odsetek za opóźnienie od odsetek)

W dniu 14 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 80) uchylająca paragraf 2 art. 482 Kodeksu cywilnego stanowiącego o możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Powyższa zmiana oznacza, iż od daty…

201810.01
0
2

Nowelizacja art. 18 Kodeksu spółek handlowych (warunki pełnienia funkcji w spółce)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2018 r., poz. 398 ze zm.) art. 18 Kodeksu spółek handlowych ustanawiającego ograniczenia w pełnieniu funkcji w spółce dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, , wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz…