Kancelaria oferuje pomoc dłużnikom w sporach z bankami, niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i firmami windykacyjnymi na wszystkich etapach postępowania, również w sytuacji, gdy dłużnik dowiaduje się o prowadzonym przeciwko niemu postępowania dopiero na etapie egzekucji komorniczej.

Kancelaria zajmuje się szczegółową analizą spraw z uwzględnieniem przyczyn uchybienia wniesienia środków zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja) i pomaga podjąć działania nakierowane na skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty lub wyroku, wstrzymanie prowadzonej przeciwko dłużnikowi egzekucji lub gdy nie jest to możliwe – reprezentuje dłużników w negocjacjach z wierzycielami w celu uzgodnienia najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania pozwalającego spłatę zobowiązania w realnym dla Niego terminie i ratach a nawet umorzenia części długu.

Niezwykle istotne jest w tego rodzaju sprawach, aby otrzymując nakaz zapłaty lub zawiadomienie o terminie rozprawy niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem, bowiem uchybienie terminom procesowym prowadzi do utraty możliwości skutecznego podważenia podstawy ich wydania nawet w sprawach, w których wierzytelność (dług) uległy np. przedawnieniu lub zostały w części lub w całości zapłacone czy też dochodzone są w stosunku do osoby, która nie była stroną umowy kredytu lub pożyczki